REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

 “Redescoperă bucuria deScris"

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

 

Organizatorul Concursului ”Redescoperă bucuria deScris", denumit în continuare„Concursul", este S.C. DeScris Penshop SRL, înregistrată la J6/168/2015, CUI 34302194, cu sediul în Cluj-Napoca, judeţ Cluj, Romania, e-mail: info@descris.ro.
Concursul se va desfăşura în perioa
da 10 – 12 mai 2021, (ora 22:00), în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa publicul în mod oficial,  în aceeaşi manieră în care a fost facută şi informarea iniţială.

SECŢIUNEA 2. LOCUL ŞI DURATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

 

Concursul se va desfăşura în perioada 10 – 12 mai (ora 22:00) pe pagina de Facebook DeScris Penshop, https://www.facebook.com/DeScrisPenshop/ .

 

SECŢIUNEA 3. DREPTURILE ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care respectă condiţiile prezentului regulament şi care urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului sau ai altor companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.
Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie sa detină un cont de Facebook.

 

SECŢIUNEA 4. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

 

SC DESCRIS PENSHOP SRL se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentul UE 679/2016 prrivind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.  Datele cu caracter personal, respectiv numele şi prenumele participanţilor, sunt prelucrate exclusiv pentru realizarea concursului si pentru inmanarea ulerioara a premiilor.  Prin participarea la concurs, participanţii îşi exprimă acceptul pentru termenii şi condiţiile de participare din prezentul regulament. Participanţii acceptă, în cazul în care câştigă, să le fie publicat numele pe  https://www.facebook.com/DeScrisPenshop/ şi, dacă este necesar, şi în alte medii de informare.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

 

Pentru a avea posibilitatea de a câştiga unul dintre premiile puse în joc de Organizator în cadrul Concursului, fiecare PARTICIPANT trebuie să aprecieze și să distribuie public postarea – concurs publicată pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/DeScrisPenshop şi să își creeze un cont pe website-ul www.descris.ro.

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

 

Premiile concursului sunt urmatoarele:

1 stilou Essentio Aluminium Black Faber-Castell, în valoare de 129 de lei

1 roller Basic Black Carbon Faber-Castell, în valoare de 120 de lei

1 stilou Pilot Colecția Retro Pop, în valoare de 88 de lei

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORULUI

 

Cei trei câștigători vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi pe site-ul https://commentpicker.com/ şi vor fi anunțați în data de 13 mai 2021.

Câştigătorii nu pot preschimba premiile câştigate în echivalentul lor în bani. Premiile nu pot fi cedate de Câştigător unei alte persoane.

 

SECŢIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

 

Câştigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului în data mai sus menţionată pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/DeScrisPenshop.  Premiile neridicate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 12 mai 2021, ora 22.00 şi poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră - de natură a face imposibilă derularea acestuia.

 

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORILOR

 

Organizatorul va acorda premiile persoanelor câştigătoare în conformitate cu specificaţiile acestui Regulament.
 Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru :
* înscrierile efectuate pe alte pagini de internet decât cele dedicate Concursului;
* înscrierile efectuate greşit;
* înscrierile efectuate în afara Concursului;

* orice defecţiune tehnică ce poate afecta capacitatea persoanelor de a se înscrie în Concurs .

În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plata respectivului câştigător.

Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

Organizatorul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei castigatoare.

 

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Acest regulament prezintă condiţiile pe care doritorii trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi admişi ca participanţi la concurs. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanţi aderarea necondiţionată şi irevocabilă la termenii acesteia. Prezentul regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la sediul Organizatorului sau pe https://www.facebook.com/DeScrisPenshop.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

 

ORGANIZATOR

SC DESCRIS PENSHOP SRL